Search form

Matayo ma Peba 17:17

17Seg ket Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? B'ɨga iya dɨkɨnd Kor pɨlwa!”