Search form

Matayo ma Peba 17:19

19Ɨ ket Yesumna b'auyaena rɨga Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket ton nena wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina b'auyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?”