Search form

Matayo ma Peba 17:2

2Re ket tentawar wa opekto, Yesu b'enga wɨp aukonj towa wɨpɨnd. Sɨ Tina wɨp b'unyomarenonj re lomkongga pɨla na dɨde Tina kobɨrgɨm daka bɨlbɨljog aukonj re ngaya pɨla na.