Search form

Matayo ma Peba 17:20

20Sɨ Ton ten esmonggainonj da, “Mop nokɨp waina gar ke utkunda re ma ukoi e. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn b'ogɨl e onggɨt dorɨnd omnya da, ‘Man ɨngkekemb b'apakate deta dide,’ ɨ ɨtemb dor ɨta b'atpakas dor. Sɨ awɨr e kwa yɨpa gasa bebɨg tainy wanɨm omnɨkam.”