Search form

Matayo ma Peba 17:26

26Sɨ Petro mɨra yomnonj da, “Nɨnda rɨga wa pɨlkaim.” Seg Yesu tin yomnonj da, “Sɨ raemb odede, king waina b'ɨgawarɨp, odede ɨt re Kon re dɨde, b'ogla teks oramki kesa waken.