Search form

Matayo ma Peba 17:27

27Ajɨ man meke de sɨpa wa dɨde ket kedo b'ɨtɨsket. Ɨ ra naskajog kabum ɨwasɨt dor, man tugɨm uwamket dor, sɨ man ɨta odaret dor yɨpa koin wulkɨp. Ɨ man ket meranɨm yiyɨt dor towa pɨlwa teks oramitam, nokɨm da ɨdenat men maka ten komliwɨm tamninya.”