Search form

Matayo ma Peba 17:4

4Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ ra Man singi taet, kon nowa wungapu plaimet taranginyɨn dɨkɨnd, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem ɨ dɨde yɨpa Eliyam.”