Search form

Matayo ma Peba 17:5

5Ɨ re Petro yɨtnono aenand yɨbnonj, odedend ket ɨnyomarena kɨma rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, ɨ odedend ket rɨm bora ke ara ikonj odede da, “Ɨtemb jɨ Koina B'ɨga yena re Kon singi yiyenyɨn dɨde yana kɨma e re Kon ma sobijog sam e aenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkundena!”