Search form

Matayo ma Peba 18

B'ɨga Sobijog pɨla Rɨga Awowɨm

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd b'auyaena rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket yerkito da, “Yete ukoyam pumb tunggɨnd rɨnte re God wɨp yomneny?” 2Ɨ ket Yesu yɨpa b'ɨga sobijog ara yemokonj dɨde yonyitonj towa wɨpɨnd. 3Seg Ton ket ten amninonj da, “Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wɨn maka ra b'etngenjindam dɨde maka ra b'ɨga sobijog pɨla taukindam, wɨn makwa ngai rɨrɨr im b'ɨgarkam de pumb tungg wa. 4Sɨ onggɨt paemb yet ra tilenggyam gou wa taukeneny odede b'ɨga sobijog pɨla, ɨtemb rɨga re ukoijog rɨga e pumb tunggɨnd. 5Ɨ dɨde yet ra yɨpa odede b'ɨga sobijogɨnd Kor nyɨ kɨma simesime omɨny rɨnte re wɨp ke dɨkɨnd onyiti yɨbɨm, ton Kena simesime nomɨny.

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Ɨ ra yɨpa rɨgat odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ngortodjog sɨpa nyɨ bora wa nyɨngor b'awamam, sɨ ma rako onggɨt b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. 7Sɨ God ma sake onggɨt gowukoyɨm pɨlwa komkesa odede mɨle map rɨnsim re rɨga negɨr mɨle omnɨkam amnɨkenenanj. Odede negɨr mɨle omnɨkam otonkena mɨle b'ogla wowen, ajɨ God ma sake onggɨt rɨga wa pɨlwa yepim re odede mɨle eyenanj. 8Sɨ ra moina yɨpa yɨmɨt o moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb jɨ yɨm o pɨs ɨpenjɨt dɨde ket b'ɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨmdudu o pɨsdudu kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma o nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. 9Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtkasɨt ɨtemb yɨrkɨp dɨde ket b'ɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.

B'edamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Luk 15:3-7)

10“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da goro wɨn yena ɨrɨnena iyena odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da towa opima towainajog aneru yepim re wekeny de pumb tungg wa, ton ita wɨnɨnd ɨta Kor B'u Godɨnd wɨp yɨr yongenenyi yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 11(Awɨr e)+ 12Sɨ rɨngmim wɨn nony aindam? Ra yɨpa rɨgam ɨbnainy wan andred (100) mamoi ɨ onggɨt mamoi wɨngɨrɨnd yɨpa b'etɨdamkis, sɨ ma ton ɨndaima sukakɨnd yiyag tatkulisiny nainti nain (99) mamoi dɨde oraka iyeny ɨtemb yɨpa b'edamkiti mamoi ngɨrpu ra ket ton odar? 13Sɨ Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra ton ket ɨtemb b'edamkiti mamoi odar, ton ket ma sobijog sam e omnɨk ɨtemb odari mamoi kɨma, ajɨ ton ma odede sam e omnɨk opimemb nainti nain (99) mamoi kɨma rɨna re maka b'edamkuranj. 14Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ma singi e odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨga b'etɨdamkis.

Sosi Wɨngɨrɨnd B'ɨsakendam Nya

(Luk 17:3)

15“Ɨ ra yɨpa moina gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt negɨr mɨle omnɨk mor pɨlwa, man b'ogla meket ti pɨlwa dɨde ket man dɨde ton wentawarɨnd tina negɨr mɨle ti pɨta omnaet. Ɨ ra ton yɨt mutkunj dɨde b'atgenai tina negɨr mɨle gatab, sɨ man kea moina gar ke utkunda rɨga yɨm yokaet engendam Godɨm pɨlwa. 16Ɨ ra ton maka yɨt mutkunj, man yɨpa o nɨmog rɨga takasɨt, nokɨm da ɨdenat nɨmog o nowa yɨr ungata rɨgap komkesa yɨr ungata gatab yɨt temjatenanj towaina tugɨm ke. 17Ajɨ ra ton b'ɨtɨsainy towaina yɨt utkundam, man b'ogla tina negɨr mɨle gatab sosi wumɨr omnyɨt. Ɨ kwa ra ton b'ɨtɨsai sosimna yɨt utkundam, ton mor pɨlɨnd ɨja na rau ɨt re yɨpa gar ke utkunda kesa rɨga odede God ma obagendi kesa rɨga pɨla o yɨpa teks imdayam rɨga pɨla. 18Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da nanggamog na ra wɨn ɨjobɨkya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra wɨn ɨtrekya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm de pumb tungg wa. 19Ɨ Kon b'usaya wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap nanggamog gasa gatab mana ra ɨmjasya onggɨt gowukoyɨnd dɨde yɨr opmitenand oramisya, sɨ Kor B'u yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ɨta towa tamnɨkau. 20Mop nokɨp ra nɨmog o nowa rɨga yɨpand b'eteomkitanj Kor nyɨ kɨma, Kon ɨta dɨkɨnd ton kɨma nɨbnyɨn.”

Kear Omnena Kesa Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

21Ɨ odedend ket Petro ikonj Yesum pɨlwa dɨde ket yɨgekitonj da, “Yonggyam! Ra koina gar ke utkunda rɨgat negɨr mɨle omnɨka teyeniny kor pɨlɨnd, sɨ leamogpyam e kon b'ogla ti negɨr mɨle awɨr omnainyɨn? Rɨka ama de sebenpyam (7) wa e?” 22Seg Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon motɨnyɨn da ma ama de sebenpyam (7) wa ajɨ rɨka ama de sebenti sebenpyam (77) o rɨka ogenka kesa wa e. 23Sɨ onggɨt paemb pumb tungg re yɨpa wɨp e odede king kɨma yet re singi awonj yɨr iyenam nanggamog abitoro im wekeny tina wɨko rɨga wa pɨlɨnd. 24Sɨ re ɨtemb king tina wɨko rɨgaina abitoro wulkɨp yɨr iyena b'atomonj, tina wɨko rɨgap kea yɨpa abitoro rɨga iyo ti pɨlwa yama na re ogenka kesa ukoijog wulkɨp+ abitoro yɨbnawonj onggɨt kingɨm pɨlɨnd. 25Ajɨ ɨtemb rɨga ton ma rɨrɨr na ongandam onggɨtyam abitoro wulkɨp. Sɨ onggɨt penaemb ket ti yonggyam tin yingawonj da, ‘Man b'ogla molenggyam b'atɨsoget dɨde daka kwa tasoginyɨt mor kongga, mor b'ɨgawar ɨ dɨde komkesa moina gasa rɨnsim re mor mɨbnainy, ɨ ket onggɨt osogi wulkɨp ke abitoro onganjɨt.’ 26Sɨ ɨtemb wɨko rɨgat kear okatam kumsos b'amkonj kingɨm pɨlwa dɨde ket tin yɨtenawonj da, ‘Be man gangga nokae! Kon ɨta kupkakupka mor abitoro motngandaen.’ 27Sɨ ɨtemb wɨko rɨgamna yonggyam tin gar ke kear yomnonj dɨde ket tina abitoro awɨr yomnawonj dɨde ket yɨtmɨkitonj. 28Ajɨ re ɨtemb wɨko rɨga opendonj, ton yɨpa tina wɨkomadɨnd yodaronj ya pɨlnat re ma ukoi abitoro wulkɨp na yɨbnawonj, dɨde ket tin kunaepɨnd yokatonj dɨde ket kɨr yukonj odede yɨt kɨma da, ‘Or abitoro nongandae!’ 29Sɨ ɨtemb ti wɨkomad kear okatam kum ujokonj ti pɨlwa dɨde ket tin yɨtenawonj da, ‘Be man gangga nokae! Kon ɨta mor abitoro motngandaen.’ 30Ajɨ ton makwa singi awonj gangga okawam, sɨ ton ɨtemb tina wɨkomadɨnd yiyonj dɨde ket yɨskantonj sɨbɨbmet wa ngɨrpu ra ket ton ɨtemb abitoro onganj dem. 31Sɨ re tina wɨkomadwarɨp odede mɨle yɨr yongo rɨna re aukonj, ton ma sobijog na gar soro aukɨto. Seg ton ket wuwonj towaina yonggyamɨm pɨlwa dɨde ket komkesa mɨle towa yonggyamɨm yisɨpkenauto rɨna re aukonj. 32Ɨ re ɨtemb yonggyam yɨt utkundonj, ton kea ket ɨtemb negɨr wɨko rɨga ara yemokonj dɨde ket yomnonj da, ‘Man re negɨrjog wɨko rɨga et. Kon kea moina kupkakupka abitoro awɨr momnainond, re man ken nɨtenawot gangga okawam mornɨm abitoro ongandam. 33Sɨ rɨngma, ma mor rɨrɨrkɨpjog e da man moina wɨkomadɨnd kear omnyɨt odede rɨngma na re kon men kear momnond?’ 34Seg tina yonggyam ma sobijog na soro awonj, sɨ ton sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgaina yɨm kumb wa yoramitonj bebɨg okatenam ngɨrpu ra ket ton ɨtemb kupkakupka abitoro onganj dem. 35Ɨ ra wɨn yɨpayɨpa rɨgap maka ra man moina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd gar ke kear omnenyɨt dɨde ket maka tina negɨr mɨle awɨr omnainyɨt rɨna re ton mor pɨlɨnd amnɨkinonj, sɨ Kor B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka ɨta odede yɨpa wɨp nya ke men motɨneny.”