Search form

Matayo ma Peba 18:1

B'ɨga Sobijog pɨla Rɨga Awowɨm

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Ɨ onggɨt wɨnɨnd b'auyaena rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket yerkito da, “Yete ukoyam pumb tunggɨnd rɨnte re God wɨp yomneny?”