Search form

Matayo ma Peba 18:10

B'edamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Luk 15:3-7)

10“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da goro wɨn yena ɨrɨnena iyena odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da towa opima towainajog aneru yepim re wekeny de pumb tungg wa, ton ita wɨnɨnd ɨta Kor B'u Godɨnd wɨp yɨr yongenenyi yete re yɨbɨm pumb tungg wa.