Search form

Matayo ma Peba 18:14

14Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke wa B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ma singi e odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨga b'etɨdamkis.