Search form

Matayo ma Peba 18:15

Sosi Wɨngɨrɨnd B'ɨsakendam Nya

(Luk 17:3)

15“Ɨ ra yɨpa moina gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt negɨr mɨle omnɨk mor pɨlwa, man b'ogla meket ti pɨlwa dɨde ket man dɨde ton wentawarɨnd tina negɨr mɨle ti pɨta omnaet. Ɨ ra ton yɨt mutkunj dɨde b'atgenai tina negɨr mɨle gatab, sɨ man kea moina gar ke utkunda rɨga yɨm yokaet engendam Godɨm pɨlwa.