Search form

Matayo ma Peba 18:18

18Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da nanggamog na ra wɨn ɨjobɨkya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra wɨn ɨtrekya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm de pumb tungg wa.