Search form

Matayo ma Peba 18:19

19Ɨ Kon b'usaya wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap nanggamog gasa gatab mana ra ɨmjasya onggɨt gowukoyɨnd dɨde yɨr opmitenand oramisya, sɨ Kor B'u yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ɨta towa tamnɨkau.