Search form

Matayo ma Peba 18:21

Kear Omnena Kesa Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

21Ɨ odedend ket Petro ikonj Yesum pɨlwa dɨde ket yɨgekitonj da, “Yonggyam! Ra koina gar ke utkunda rɨgat negɨr mɨle omnɨka teyeniny kor pɨlɨnd, sɨ leamogpyam e kon b'ogla ti negɨr mɨle awɨr omnainyɨn? Rɨka ama de sebenpyam (7) wa e?”