Search form

Matayo ma Peba 18:22

22Seg Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon motɨnyɨn da ma ama de sebenpyam (7) wa ajɨ rɨka ama de sebenti sebenpyam (77) o rɨka ogenka kesa wa e.