Search form

Matayo ma Peba 18:24

24Sɨ re ɨtemb king tina wɨko rɨgaina abitoro wulkɨp yɨr iyena b'atomonj, tina wɨko rɨgap kea yɨpa abitoro rɨga iyo ti pɨlwa yama na re ogenka kesa ukoijog wulkɨp abitoro yɨbnawonj onggɨt kingɨm pɨlɨnd.