Search form

Matayo ma Peba 18:27

27Sɨ ɨtemb wɨko rɨgamna yonggyam tin gar ke kear yomnonj dɨde ket tina abitoro awɨr yomnawonj dɨde ket yɨtmɨkitonj.