Search form

Matayo ma Peba 18:3

3Seg Ton ket ten amninonj da, “Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wɨn maka ra b'etngenjindam dɨde maka ra b'ɨga sobijog pɨla taukindam, wɨn makwa ngai rɨrɨr im b'ɨgarkam de pumb tungg wa.