Search form

Matayo ma Peba 18:30

30Ajɨ ton makwa singi awonj gangga okawam, sɨ ton ɨtemb tina wɨkomadɨnd yiyonj dɨde ket yɨskantonj sɨbɨbmet wa ngɨrpu ra ket ton ɨtemb abitoro onganj dem.