Search form

Matayo ma Peba 18:31

31Sɨ re tina wɨkomadwarɨp odede mɨle yɨr yongo rɨna re aukonj, ton ma sobijog na gar soro aukɨto. Seg ton ket wuwonj towaina yonggyamɨm pɨlwa dɨde ket komkesa mɨle towa yonggyamɨm yisɨpkenauto rɨna re aukonj.