Search form

Matayo ma Peba 18:32

32Ɨ re ɨtemb yonggyam yɨt utkundonj, ton kea ket ɨtemb negɨr wɨko rɨga ara yemokonj dɨde ket yomnonj da, ‘Man re negɨrjog wɨko rɨga et. Kon kea moina kupkakupka abitoro awɨr momnainond, re man ken nɨtenawot gangga okawam mornɨm abitoro ongandam.