Search form

Matayo ma Peba 18:34

34Seg tina yonggyam ma sobijog na soro awonj, sɨ ton sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgaina yɨm kumb wa yoramitonj bebɨg okatenam ngɨrpu ra ket ton ɨtemb kupkakupka abitoro onganj dem.