Search form

Matayo ma Peba 18:35

35Ɨ ra wɨn yɨpayɨpa rɨgap maka ra man moina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd gar ke kear omnenyɨt dɨde ket maka tina negɨr mɨle awɨr omnainyɨt rɨna re ton mor pɨlɨnd amnɨkinonj, sɨ Kor B'u God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka ɨta odede yɨpa wɨp nya ke men motɨneny.”