Search form

Matayo ma Peba 18:6

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Ɨ ra yɨpa rɨgat odede b'ɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ b'ogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ngortodjog sɨpa nyɨ bora wa nyɨngor b'awamam, sɨ ma rako onggɨt b'ɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj.