Search form

Matayo ma Peba 18:8

8Sɨ ra moina yɨpa yɨmɨt o moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtemb jɨ yɨm o pɨs ɨpenjɨt dɨde ket b'ɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨmdudu o pɨsdudu kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma o nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.