Search form

Matayo ma Peba 18:9

9Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man b'ogla ɨtkasɨt ɨtemb yɨrkɨp dɨde ket b'ɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re b'ogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma b'ogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.