Search form

Matayo ma Peba 19

Yesu Molkongga Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mak 10:1-12)

1Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton ket Galili eriya yɨraronj dɨde ket yikonj de Yuda eriya wa de Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. 2Ɨ jogjog rɨga bobop Yesund yɨmta yundoko, ɨ Ton ket ademb de kopa rɨga esakenjinonj.

3Ɨ Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yotonkeno odede yɨt kɨma da, “Rɨka rɨrɨrkɨpjog e yɨpa rɨgat ti konggand bondɨk tomɨny nanggamog rɨl na ra ton todarau?” 4Sɨ Yesu esmonggainonj da, “Ma wɨn ma wumɨr im da gowukoi otomapu ke otobarkayam God rɨga amnɨkonj re rɨga ake kongga na? 5Ɨ God ket yindonj da, ‘Onggɨt paemb rɨgat ti b'u ake ti mog terar ɨ dɨde ket ti kongga kɨma b'itɨnkisya. Sɨ osiemb molkongga yɨpaina jɨ i taya.’ 6Sɨ osiemb molkongga re ma nɨmog i, ajɨ ton re yɨpaina jɨ i. Sɨ onggɨt paemb rɨna re God yɨpand enkitonj, goro yet wetaweta ramɨn.” 7Seg Parisai rɨgap Yesund yɨgekito da, “Sɨ nangga pena Mose b'ingawa yɨt yoramitonj da ra yɨpa rɨgat singi tainy ti konggand bondɨk omnam, ton b'ogla bondɨk omna peba tokau dɨde ket ɨtomb kongga tewaikis?” 8Ɨ ket Yesu ten esmonggainonj da, “Mose wen enjɨkisinonj waina kongga bondɨk omnam, nokɨp waina gar re rogɨlkak na. Ajɨ odede bondɨk omna mɨle re maka gowukoi otomapu ke aukonj. 9Ajɨ Kon wen tamninyɨn da yet ra ti konggand jabakɨpɨnd bondɨk tomɨny yɨpa rɨga kɨma negɨr b'iyena mɨle omnɨki kesand dɨde b'enga kongga tokas ti konggam, sɨ ton gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtomb sisɨl kongga kɨma.” 10Seg Tina b'auyaena rɨgap Tin yomno da, “Rada kongga kɨma wɨmena mɨle gatab odede bebɨg taukanj rɨgam pɨlɨnd, sɨ ɨtemb b'ogɨljog e tinɨm kongga okati kesa tinta wɨmenam.” 11Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Ma komkesa rɨga im odede yɨtɨt takasiny, ajɨ ten nena im yena re God amninonj kongga okati kesa wɨmenam. 12Mop nokɨp nɨnda rɨga re rɨgaina kɨpear danda kesa im wekeny pɨl b'asopaya mɨle omnɨkam nokɨp ton ɨja na get ke towa mogwar wa pɨlke ukukto, ɨ nɨnda rɨga ɨpakɨp kesa map kongga okati kesa im wekeny nokɨp rɨgap kea ekɨkto, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga kongga okati kesa im wekeny ɨpakɨp ɨkɨki rɨga pɨla nokɨp ton b'ɨsaenenanj kongga okata mɨle, nokɨm da ɨdenat ton pumb tungg gatab wɨko b'obogɨl danda kɨma tamnɨkenenanj. Sɨ yete re rɨrɨrjog yɨbɨm odede kongga kɨma wɨmena mɨle okatam, ton onggɨtyam mɨlend yeken.”

Yesu B'ɨga Sobijog B'ogɨl Amninonj

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Ɨ odedend ket rɨgap towaina b'ɨga sobijog Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da ɨdenat Yesu Tina yɨm taramiteniny towa pɨlɨnd dɨde yɨr topmiteny ten b'ogɨl omnɨkam. Ajɨ b'auyaena rɨgap ten samany kɨma rɨga ogoka eyento b'ɨga iyenam Yesum pɨlwa. 14Ajɨ Yesu b'auyaena rɨga amninonj da, “Tou b'ɨga sobijog Kor pɨlwa! Goro b'ɨga ogoka eyenindam, mop nokɨp odede b'ɨga wa maemb jɨ pumb tungg.” 15Ɨ ket Yesu Tina yɨm aramiteninonj yɨpayɨpa b'ɨga wa pɨlɨnd ten b'ogɨl omnam, ɨ ɨngkenaemb ket onggɨt pɨpmet ke yikonj.

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Seg ket yɨpa rɨga Yesum pɨlwa ikonj dɨde ket Yesund yerkitonj da, “Ouyaena Rɨga! Nangga b'ogɨl wɨko e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okatam?” 17Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pae man Ken nɨgekisɨt b'ogɨl gasa gatab? Godta Tinta yɨpaina b'ogɨl yɨbɨm. Ajɨ ra man singi taet b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar wa, man b'ogla God ma b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyeninyɨt.” 18Ɨ ton ket Yesund yɨgekitonj da, “Rɨnggɨtyam b'ingawa yɨt im?” Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Man ɨnsimemb jɨ b'ingawa yɨt yɨmta tundokinyɨt, opi re goro rɨga ongandɨm, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨka, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa b'anygɨnena yɨt usekɨm, 19tesnaet mor b'u ake mor mog, ɨ dɨde singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” 20Seg ɨtemb sisɨl rɨga ket Yesund yomnonj da, “Kon kea opimemb komkesa b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond. Sɨ nangga e kon kwa b'ogla omnɨken?” 21Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Ra man singi taet rɨrɨrkɨpjog rɨga awowɨm, sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog b'ogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!” 22Sɨ re onggɨt sisɨl rɨgat odede yɨt utkundonj, ton ket gar bebɨg kɨma yiwatonj, mop nokɨp ti jogjog gasa na yɨbnainonj.

23Seg daka ket Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da jogjog gasa kɨma rɨgam re bebɨg e b'ɨgaram de pumb tungg wa. 24Ɨ Kon kwa b'usaya wen tamninyɨn da ukoi jɨ b'angga kamelɨm b'ɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa b'ɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.” 25Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtemb yɨt utkundo, ton ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto dɨde ket endento da, “Sɨ yete rɨrɨr yɨrkokar okatam?” 26Sɨ Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam re onggɨtyam gasa ma rɨrɨr im ti omnɨkam, ajɨ Godɨm re Ti komkesa gasa rɨrɨr im omnɨkam.” 27Ɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ nangga b'ogɨl e sɨn yɨr ongu onggɨt mɨle ke?” 28Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt wɨnɨnd ra sisɨl gowukoi pɨta tainy dem dɨde ra Rɨgamna B'ɨga Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomis dem, wɨn yepim re Ken yɨmta undoka niyenya, wɨdaka opima twelp (12) wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomnɨkindam dem dɨde ket Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨka teyenindam dem. 29Ɨ daka kwa yepiya re Koina nyɨ map erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa ngɨmɨrwar, towa b'u, towa mog, towa b'ɨgawar, dɨde towaina gou, ton opima odede gasa takatenanj dem wan andredpyam (100) ɨ dɨde dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨnsi dem. 30Ajɨ rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.