Search form

Matayo ma Peba 19:1

Yesu Molkongga Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mak 10:1-12)

1Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton ket Galili eriya yɨraronj dɨde ket yikonj de Yuda eriya wa de Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa.