Search form

Matayo ma Peba 19:11

11Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Ma komkesa rɨga im odede yɨtɨt takasiny, ajɨ ten nena im yena re God amninonj kongga okati kesa wɨmenam.