Search form

Matayo ma Peba 19:12

12Mop nokɨp nɨnda rɨga re rɨgaina kɨpear danda kesa im wekeny pɨl b'asopaya mɨle omnɨkam nokɨp ton ɨja na get ke towa mogwar wa pɨlke ukukto, ɨ nɨnda rɨga ɨpakɨp kesa map kongga okati kesa im wekeny nokɨp rɨgap kea ekɨkto, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga kongga okati kesa im wekeny ɨpakɨp ɨkɨki rɨga pɨla nokɨp ton b'ɨsaenenanj kongga okata mɨle, nokɨm da ɨdenat ton pumb tungg gatab wɨko b'obogɨl danda kɨma tamnɨkenenanj. Sɨ yete re rɨrɨrjog yɨbɨm odede kongga kɨma wɨmena mɨle okatam, ton onggɨtyam mɨlend yeken.”