Search form

Matayo ma Peba 19:13

Yesu B'ɨga Sobijog B'ogɨl Amninonj

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Ɨ odedend ket rɨgap towaina b'ɨga sobijog Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da ɨdenat Yesu Tina yɨm taramiteniny towa pɨlɨnd dɨde yɨr topmiteny ten b'ogɨl omnɨkam. Ajɨ b'auyaena rɨgap ten samany kɨma rɨga ogoka eyento b'ɨga iyenam Yesum pɨlwa.