Search form

Matayo ma Peba 19:15

15Ɨ ket Yesu Tina yɨm aramiteninonj yɨpayɨpa b'ɨga wa pɨlɨnd ten b'ogɨl omnam, ɨ ɨngkenaemb ket onggɨt pɨpmet ke yikonj.