Search form

Matayo ma Peba 19:16

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Seg ket yɨpa rɨga Yesum pɨlwa ikonj dɨde ket Yesund yerkitonj da, “Ouyaena Rɨga! Nangga b'ogɨl wɨko e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okatam?”