Search form

Matayo ma Peba 19:17

17Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pae man Ken nɨgekisɨt b'ogɨl gasa gatab? Godta Tinta yɨpaina b'ogɨl yɨbɨm. Ajɨ ra man singi taet b'ɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar wa, man b'ogla God ma b'ingawa yɨt yɨmta undoka teyeninyɨt.”