Search form

Matayo ma Peba 19:18

18Ɨ ton ket Yesund yɨgekitonj da, “Rɨnggɨtyam b'ingawa yɨt im?” Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Man ɨnsimemb jɨ b'ingawa yɨt yɨmta tundokinyɨt, opi re goro rɨga ongandɨm, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle omnɨka, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa b'anygɨnena yɨt usekɨm,