Search form

Matayo ma Peba 19:20

20Seg ɨtemb sisɨl rɨga ket Yesund yomnonj da, “Kon kea opimemb komkesa b'ingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond. Sɨ nangga e kon kwa b'ogla omnɨken?”