Search form

Matayo ma Peba 19:21

21Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Ra man singi taet rɨrɨrkɨpjog rɨga awowɨm, sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog b'ogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!”