Search form

Matayo ma Peba 19:25

25Ɨ re b'auyaena rɨgap ɨtemb yɨt utkundo, ton ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto dɨde ket endento da, “Sɨ yete rɨrɨr yɨrkokar okatam?”