Search form

Matayo ma Peba 19:26

26Sɨ Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam re onggɨtyam gasa ma rɨrɨr im ti omnɨkam, ajɨ Godɨm re Ti komkesa gasa rɨrɨr im omnɨkam.”