Search form

Matayo ma Peba 19:27

27Ɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ nangga b'ogɨl e sɨn yɨr ongu onggɨt mɨle ke?”