Search form

Matayo ma Peba 19:28

28Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt wɨnɨnd ra sisɨl gowukoi pɨta tainy dem dɨde ra Rɨgamna B'ɨga Tina b'ogɨl ɨnyomarena kɨma wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomis dem, wɨn yepim re Ken yɨmta undoka niyenya, wɨdaka opima twelp (12) wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomnɨkindam dem dɨde ket Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨka teyenindam dem.