Search form

Matayo ma Peba 19:29

29Ɨ daka kwa yepiya re Koina nyɨ map erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa ngɨmɨrwar, towa b'u, towa mog, towa b'ɨgawar, dɨde towaina gou, ton opima odede gasa takatenanj dem wan andredpyam (100) ɨ dɨde dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨnsi dem.