Search form

Matayo ma Peba 19:4

4Sɨ Yesu esmonggainonj da, “Ma wɨn ma wumɨr im da gowukoi otomapu ke otobarkayam God rɨga amnɨkonj re rɨga ake kongga na?