Search form

Matayo ma Peba 19:8

8Ɨ ket Yesu ten esmonggainonj da, “Mose wen enjɨkisinonj waina kongga bondɨk omnam, nokɨp waina gar re rogɨlkak na. Ajɨ odede bondɨk omna mɨle re maka gowukoi otomapu ke aukonj.