Search form

Matayo ma Peba 2

Ɨlemet Gatab ke B'ogɨl Multekɨp Rɨgap Yesund Oraka Yiyo

1Ɨ re Yesu ukendonj Betleem taunɨnd de Yuda eriyand, onggɨt wɨnɨnd Erod Yuda king pɨpmet nat yɨbnonj. Ɨ nɨnda b'ogɨl multekɨp rɨga ɨlemet ke opekto de Yerusalem taun wa. 2Ɨ ton ket rɨga erkena eyento da, “Rokate Ju rɨga waina king yɨbɨm yet re ukenjɨm. Nokɨp sɨn kea Tina ɨki yɨr yongonda ɨlitand sowa tunggɨnd deta ɨlemet gatab wa ɨ sɨn ket tuyɨn re tin kumsos emka mim.” 3Ɨ re king Erod onggɨt Ju rɨga waina king ukenda gatab yɨt utkundonj, ton ma sobijog na nony bebɨg awonj. Ɨ toda kwa kea komkesa Yerusalem rɨga gar moga aukɨto onggɨt B'ɨga gatabɨm. 4Ɨ ket king Erod komkesa yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ara emokinonj b'eomam. Ɨ ton ket ten arkisinonj da, “Rokate dɨkɨnd Keriso tukenj.” 5Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Ama de Betleem taun wa Yuda eriyand, mop nokɨp yɨpa bageyam ɨja naemb jɨ yɨrɨkonj da,

6‘Sɨ man Betleem taun, Yuda gowɨnd,

man ma sobijogjog et Yuda kantri wɨp omnena rɨga wa wɨngɨrɨnd.

Mop nokɨp mor pɨlke yɨpa wɨp omnena rɨga ɨta pɨta tainy.

Sɨ Tontemb Koina rɨga, Israel rɨga waina yɨr ɨpka rɨga tainy, mamoi yɨr ɨpka rɨga re dɨde.’”

7Ɨ ket king Erod opimemb b'ogɨl multekɨp rɨga wɨgawɨga ara emokinonj, ɨ ket towa pɨlke b'obogɨl wumɨr awonj ɨmɨnjog wɨn gatab rɨdenat re onggɨtyam ɨki pɨta awonj. 8Ɨ re king Erod ten etmɨkisinonj Betleem taun wa, ton yɨt atainonj da, “Ra wɨn wuyɨt, wɨn b'obogɨl oraka iyenya onggɨt B'ɨgand. Ɨ ra wɨn odarya, wɨn b'ogla odenja kor bage yɨt nɨtmɨkitaya, nokɨm da ra kodaka neken dem Ti pɨlwa, ɨdenat kon Ti pɨlwa kumsos b'atɨmken dem.” 9Ɨ re ket ton king Erodɨmna yɨt utkunda seg auto, ajɨ re ket ton menonɨm auto, odenja ket ɨtemb ɨki pɨta awonj rɨna re ton naskajog yɨr yongo ɨlitand deta ɨlemet gatab wa. Ɨ onggɨt ɨkit ten wɨp amninonj, ngɨrpu dea de ton opekto rɨkɨnd re ɨtemb B'ɨga yɨbnonj, ɨ omandemb ɨki ena awonj onggɨt pɨpmet tunkɨpjogɨnd. 10Ɨ re ton ɨtemb ɨki yɨr yongo, ton ma sobijog na ukoi sam omnɨka yiyeno. 11Ɨ re ket ton onggɨt met wa b'ɨgarkɨto rɨkɨnd re ɨtemb B'ɨga yɨbnonj, ton kea ɨtemb B'ɨga yɨr yongo Ti mog Mariya kɨma, dɨde ket ton Ti pɨlwa kumsos b'amkɨto ewangayam. Ɨ ton ket b'ogɨljog gasa oramkapu ga epangkɨto dɨde ket kear gasa Ti yogonto, opi re gold ɨ b'ogɨl ngɨrangngɨrang pauda ɨ dɨde b'ogɨl ngɨrangngɨrang wulpoj. 12Ɨ ket God wɨma ke opimemb jɨ b'ogɨl multekɨp rɨga nonony amninonj da, “Goro king Erodɨm pɨlwa tɨtekinam.” Sɨ ton ket b'enga nya nata ɨtekto towaina kantri wa.

Betleem ke Ɨtrɨngendam de Ejipt wa

13Ɨ re ket opimemb b'ogɨl multekɨp rɨga ɨtekto, ɨ ket yɨpa Yonggyamɨmna aneru wɨmand pɨta awonj Yosepɨm pɨlwa. Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite, dɨde ɨtemb B'ɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket b'ɨtkenyɨt Ejipt kantri wa! Sɨ wɨn adea de wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra kon men wumɨr motɨnyɨn dem kwa ɨtendam. Mop nokɨp yu king Erod ɨta onggɨt B'ɨgand oraka yiyeny Tin ongandam.” 14Sɨ ket onggɨt sɨwɨnyɨnd Yosep utnyitonj, ɨ ket ɨtemb B'ɨga ake Ti mog akatonj, ɨ dɨde ket yiwatonj Ejipt kantri wa. 15Ɨ Yosep ket adea de ɨtemb B'ɨga ake Ti mog kɨma wekenenonj, ngɨrpu king Erod uj awonj. Nokɨm da ɨdenat yɨmta ke Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj. Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da, “Kon kea Koina B'ɨgand ara yemokond Ejipt kantri ke opendam.”

16Ɨ re ket king Erod wumɨr yokatonj da onggɨt b'ogɨl multekɨp rɨgap kea tin rabem yomno, ton ma sobijog soro na awonj. Sɨ ton ket tina geja rɨga etmɨkisinonj komkesa leo b'ɨga uj ondrɨkam yepiya re Betleem taunɨnd dɨde onggɨt taun wuswus tungg nata wekenonj, ɨ yepiya re nɨmog kemag kɨma dɨde towa wɨra ke kemag kɨma wekenonj. Sɨ Erod odede kemag agenkinonj re onggɨt wɨn rɨrɨr nat rɨna re ton b'obogɨl wumɨr yokatonj onggɨt b'ogɨl multekɨp rɨga wa pɨlke. 17Sɨ odede nya ke kea bageyam Yeremiyamna tugɨm ke opureni onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp awonj. 18Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da,

“Ɨta rɨgap yii b'aena nonykok utkundenyi Ramand.

Ɨ ɨtemb re gar kopa kɨma yii b'ɨrɨnena e dɨde ukoijog yii iyagɨka e.

Ɨ Rael opima ti b'ɨgawar yii iyagɨka eyeniny,

sɨ ton ma singi o gar ngɨmbla awowɨm, nokɨp tina b'ɨga re kea b'eomnento.”

Ejipt ke Ɨtendam de Najaret Taun wa

19Ɨ onggɨt kak ke re ket king Erod uj awonj, Yonggyamɨmna aneru wɨma ke pɨta awonj Yosepɨm pɨlwa de Ejipt kantrind. 20Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite! Ɨ ɨtemb B'ɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket meke Israel gou wa! Mop nokɨp rɨga yepiya re oraka yiyeno ɨtemb B'ɨgamna yɨrkokar eomnenam re kea uj aukom.” 21Sɨ Yosep utnyitonj, ɨ ket ɨtemb B'ɨga dɨde Ti mog akatonj, ɨ dɨde ket wuwonj Israel gou wa. 22Ɨ re Yosep utkundonj da Arkelao Yuda eriya king nyɨ yokatonj rɨna re ti b'u king Erod yɨraronj, sɨ ton re moga na awonj de Yuda eriya wa menonɨm. Ajɨ re ton wɨma ke b'ingawa yɨt yokatonj, ton ket yiwatonj Galili eriya wa. 23Ɨ ton ket yikonj yɨpa taun wa ogenaya da Najaret, dɨde ket ademb de yɨbnenenonj ɨtemb B'ɨga ake Ti mog kɨma. Sɨ ɨngkenaemb ket odede bageyam waina tugɨm ke opureni yɨtkak kea rɨrɨrkɨp awonj, ɨt re da “Rɨgap Tin nyɨ ogenai ra ‘Najaret Tunggam Rɨga’ e.”