Search form

Matayo ma Peba 2:1

Ɨlemet Gatab ke B'ogɨl Multekɨp Rɨgap Yesund Oraka Yiyo

1Ɨ re Yesu ukendonj Betleem taunɨnd de Yuda eriyand, onggɨt wɨnɨnd Erod Yuda king pɨpmet nat yɨbnonj. Ɨ nɨnda b'ogɨl multekɨp rɨga ɨlemet ke opekto de Yerusalem taun wa.