Search form

Matayo ma Peba 2:12

12Ɨ ket God wɨma ke opimemb jɨ b'ogɨl multekɨp rɨga nonony amninonj da, “Goro king Erodɨm pɨlwa tɨtekinam.” Sɨ ton ket b'enga nya nata ɨtekto towaina kantri wa.