Search form

Matayo ma Peba 2:13

Betleem ke Ɨtrɨngendam de Ejipt wa

13Ɨ re ket opimemb b'ogɨl multekɨp rɨga ɨtekto, ɨ ket yɨpa Yonggyamɨmna aneru wɨmand pɨta awonj Yosepɨm pɨlwa. Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite, dɨde ɨtemb B'ɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket b'ɨtkenyɨt Ejipt kantri wa! Sɨ wɨn adea de wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra kon men wumɨr motɨnyɨn dem kwa ɨtendam. Mop nokɨp yu king Erod ɨta onggɨt B'ɨgand oraka yiyeny Tin ongandam.”